Bonessi Gianni – ISAM Trieste Occidentale

 


Bonessi Gianni
Discipline ISAM
  • Istruttore di Kali-Arnis-Escrima (2009)
  •  Istruttore di Knife Fighting (2009)
  •  Istruttore di Sistema Integrato di Autodifesa (2010)

Altre discipline
  • Cintura Nera di Ju Jitsu (1997)